Vedtekter for Nordic Petroleum AS pr. 5.1.2017

§ 1
Selskapets navn er Nordic Petroleum AS.

§ 2
Selskapets forretningskontor er Bærum.

§3
Selskapet formål er internasjonal petroleumsvirksomhet knyttet til undersjøiske og landbaserte petroleumsforekomster, herunder letevirksomhet, produksjon, markedsføring, og salg av olje og gass, og forretningsvirksomhet som står i naturlig forbindelse med dette, inkludert eie og drive andre selskaper innen samme bransje.

§4
Aksjekapitalen er på kr 6.150.601,62 fordelt på 615 060 162 aksjer hver pålydende kr. 0,01.

§ 5
Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 6
Styreleder, nestleder og øvrige styremedlemmer skal velges av generalforsamlingen. Selskapets styre består av 3-5 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets signatur tegnes av styrets leder alene, eller to av styremedlemmene i forening. Styret kan meddele prokura.

§ 7
Aksjene er fritt omsettelige. Aksjelovens hovedregel om at styret må samtykke til aksjeervervet og at aksjeeierne har forkjøpsrett er vedtatt å ikke gjelde ved omsetning av selskapets aksjer, se aksjelovens § 4-15 (2).

§ 8
Aksjeeiere som vil delta på selskapets generalforsamlinger må ha meddelt dette skriftlig til selskapet innen utløpet av 3. dag før dato for generalforsamlingen.

§ 9
På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

a) Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
b) Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.
c) Valg av styre og revisor.
d) Andre saker som hører inn under generalforsamlingen.

§ 10
For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser.

§ 11
Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside på internett. Dermed gjelder et unntak fra lovens hovedregel om at dette skal sendes til aksjeeierne.

***