Oppdatering lån/ CTG

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS har opptatt et lån fra aksjonærer på NOK 750.000. Lånet er ment å dekke kostnader ut 2016 for å kunne holde Nordic Petroleum AS på et minimum aktivitetsnivå. Tidligere og nye lån er samlet i et lån slik at totalt utestående lån er ca NOK 4,5millioner. Samtlige lån er konvertible.

Det foregår fortsatt samtaler med CTG om gjennomføring av avtalen om kjøp av 100% av Chard med oppgjør i CTG aksjer. CTG har imidlertid interne forhold bl.a. relatert til sin kontraktspartner SEAB som må ordnes opp i før en endelig avtale kan inngåes. CTG kan ikke på det nåværende tidspunkt gi noen fast dato for når slik avklaring er forventet, men det antas at det vil være snakk om noen uker. Låneopptaket gir Nordic Petroleum AS muligheten til å avvente en avklaring.

Refinansiering

posted in: Nyheter | 0

Det vises til melding av 29.12.2015. Det er en pågående god dialog mellom selskapet og Athabasca Resources Ltd. Partene er innstilt på å komme til en løsning om salg av Chard-lisensen, men det er usikkert når en slik løsning kan være på plass. Athabasca Resources Ltd. og dets morselskap er forsinket i sin kapitalinnhenting blant annet som et resultat av vanskelige markedsforhold. Athabasca Resources Ltd. ønsker også å reforhandle noen av betingelsene for overtagelse.

På bakgrunn av dette har selskapet henvendt seg til samtlige aksjonærer og långivere med et forslag om refinansiering av de løpende konvertible lånene samt noe ny kapital for å kunne holde selskapets lisenser i ‘good standing’ i tiden som kommer. Selskapet har redusert sin virksomhet til et absolutt minimum.

Oppdatering avtale Chard

posted in: Nyheter | 0

Det vises til melding av 1.12.2015 hvor man opplyste at man var i dialog med selskapets långivere på bakgrunn av utsettelsen av gjennomføringen av avtalen med Athabasca. Styret har fremmet et forslag som samtlige kreditorer har akseptert. Det pågår en dialog med Athabasca Resources Ltd. om gjennomføring av avtalen om Chard-lisensen og denne vil fortsette rett over nyttår. Noteringen på AIM i London er fortsatt planlagt tidlig første kvartal 2016.

Oppdatering Athabasca

posted in: Nyheter | 0

Det vises til tidligere melding om inngått avtale om salg av datterselskapet Nordic Americas’ Inc. til Athabasca Resources Ltd., nå et datterselskap av Carbon Technology Group. Selskapet har forutsatt at avtalen nå skulle ha trådt i kraft. Avtalen inneholder en tidsfrist som er 30. november 2015. Athabasca Resources Ltd. har gitt underretning om at de ikke er i stand til å erlegge vederlaget innenfor denne fristen. Carbon Technology Group vil ikke bli notert før i første kvartal 2016.

Partene er imidlertid i dialog om en forlengelse av avtalen og om vilkårene for dette. Ettersom dette også påvirker forholdet til selskapets långivere, vil selskapet parallelt gå i dialog med disse. Man forventer å ha ferdigforhandlet forlengelsen innen kort tid.

Utsettelsene har medført at selskapet ikke hadde muligheten til å være med i Nordcon Oil and Gas AS som opprinnelig planlagt. Alle selskapets aksjonærer ble imidlertid tilbudt å delta ved utstedelse av tegningsrettigheter. Selskapet har i tillegg hatt en gevinst på rundt en halv million kroner i forbindelse med etableringen. Ved en gjennomføring av Athabasca-avtalen vil selskapet vurdere deltagelse i Nordcon Oil and Gas AS

Kontaktperson:
Per Gunnar Løge (tlf 91130847)

Avtale inngått salg av Nordic Americas Inc

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS har 3. september inngått en avtale om salg av datterselskapet Nordic Americas’ Inc. til Athabasca Resources Ltd. Bakgrunnen for avtalen er at Nordic Petroleum AS ønsker å fokusere på tradisjonell olje og gass i eller nær produksjon og at Athabasca Resources Ltd. ønsker å kontrollere hele Chard-lisensen. Athabasca Resources Ltd. har fra tidligere en avtale om 50% Farm-in i lisensene.

Transaksjonsverdien er rundt 40 millioner kroner til dagens valutakurs. Transaksjonen består av en kombinasjon av kontanter og aksjer i Athabasca-systemet. Transaksjonen er forutsatt gjennomført løpet av 30 – 60 dager. Der er kun Chard-lisensene som medfølger i salget. Selskapet Norwegian Petroleum Inc. (operatørselskapet) og Carmangay-lisensen er ikke inkludert i salget.

Selskapet er av den oppfatning at salget vil sette det i stand til å finansiere deltagelse i konvensjonell olje og gass. Enkelhetene i avtalen vil bli offentliggjort så snart partene er enig om offentliggjøring.

Utskillelse av konvensjonell olje og gass virksomhet i eget selskap

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS har besluttet å skille ut forretningsområdet konvensjonell olje og gassproduksjon i eget selskap Nordcon Oil & Gas AS. Dette er i tråd med styrets tidligere beslutning om å engasjere seg i konvensjonell olje og gass, noe som det også ble redegjort for på siste generalforsamling. Gitt utsettelsen av gjennomføringen av Nordic Petroleums avtale med Athabasca Resources Ltd. for deler av Chard-lisensen, vil finansiering av nye konvensjonelle muligheter, som er under bearbeiding og utvikling, måtte skje gjennom Nordcon Oil & Gas AS.

Avtaleverket for datterselskapets første prosjektet er i prinsippet på plass basert på en inngått intensjonsavtale med eksklusivitet. Det gjenstår å verifisere oppgitte produksjonsvolumer, reserver og ressurser. Det vises for øvrig til selskapet melding av 13. mai 2015.

Som et ledd i utskillelse av forretningsområdet konvensjonell olje og gass i Nordcon Oil & Gas AS vil det bli gjennomført en tegningsrettsemisjon i Nordcon Oil & Gas AS hvor Nordic Petroleums sine aksjonærer vil få en tegningsrett for hver 200 aksjer man besitter i Nordic Petroleum AS per 21.6.2015. En tegningsrett gir anledning til tegning av en aksje til tegningskurs NOK 1.

1 2 3 4 5 6 29