OPPTAK AV KONVERTIBELT LÅN

posted in: Nyheter | 0

Til aksjonærer i Nordic Petroleum AS

Tilbud om deltagelse i konvertibelt lån

Selskapets lån fra utvalgte aksjonærer, tilsammen NOK 1.282.000 + renter, forfaller til innfrielse 30.06.14. Selskapet vil som et ledd i innfrielsen ta opp et nytt, konvertibelt lån på minimum NOK 2.150.000 og maksimum NOK 3.000.000 (kan økes ved overtegning). Minstebeløpet NOK 2.150.000 er garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av blant annet de personer i styret som er långivere i dag. Disse vil også tegne seg som långivere. Deler av det nye, konvertible lånet skal benyttes til å tilbakebetale eksisterende lån.  Lånet vil ellers bli brukt til arbeidskapital og Carmangay-prosjektet hvor selskapet søker å sikre seg mer areal og seismikk.

Deltagelse i det konvertible lånet tilbys selskapets aksjonærer og eksisterende långivere.

Betingelser:

Beløp: NOK 2.150.000 – NOK 3.000.000 (kan økes ved overtegning)

Minstetegning: NOK 50.000
Rente: 12% p.a., halvårlig etterskudd

Konvertering: Hele eller deler av lånet kan når som helst etter 1 januar 2015 og ut lånets løpetid konverteres til pari kurs (NOK 0,05). Konverteringsprisen skal justeres slik at verdien av konverteringsretten opprettholdes dersom det skjer en oppdeling eller sammenslåing av aksjene i selskapet.

Garanti: NOK 2.150.000 er garantert tegnet. Garantistene mottar 2 % garantiprovisjon.

Løpetid: 31.12.2015

Vennligst gi beskjed om eventuell tegning til selskapet på e-post nordic.petroleum@gmail.com innen 25 juni 2014.

Med vennlig hilsen

Knut Tollefsen                     Espen Glende
Styrets nestleder                 Styremedlem