SKYWAY – Resultat av testing for gass og olje Longco 16-25-14-22 – brønn #1

posted in: Nyheter | 0

Selskapet ønsker å komme med følgende oppdatering og status;

Testing for olje    

Etter positive indikasjoner på logger om ca 70% oljemetning i formasjons- laget Livingston mellom 1416 og 1464 m ble den øvre delen testet for kommersiell olje produksjon. Etter testing, ved metoden «swabbing», ble det tatt væskeprøve som viste at oljen var relativ tung med graden 17API (0.953g/cc). For slik tung olje vil den relative permaebiliteten mellom olje og vann forårsake at man må produsere store mengder vann versus mengden olje man får opp. Det endelige resultat ved bruk av denne teste måten var at vanninnholdet ble altfor stort for kommersiell komplettering. Radial komplettering ble vurdert, men på grunn av mangel på prosjekt finansiering ble det valgt å gå til testing av overliggende gass soner. Basert på geologisk tolkning viser det seg at brønnen ligger i en overgangssone med en «updip» formasjons inklinasjon fra brønnen og derfor har potensiale for mulig kommersiell olje produksjon i samme reservoir, men høyere oppe på strukturen.

Testing for gass

Det er ila. de siste ukene gjort vurderinger og analyse av flere lag med mulig gassproduksjon basert på logger og gass målinger i løpet av boringen. Man har endt opp med å perforere i den såkalte Belly River formasjonen, som er en type sandsten som historisk har produsert med gode rater i området.  På toppen av denne formasjonen har man nå perforert et 9 m område med fire kull og to sandlag. Trykkoppbyggingen i disse lagene  har vært økende og er nå på et nivå som forventet for videre utvikling. Disse kull- og sandlagene må normalt frackes (brytes) og stimuleres for å få en optimal produksjon. Basert på fracking er prognosen  at disse skal produsere i overkant av 200 Mcf/dagen og med en lang levetid som er typisk for disse formasjonene. Formasjonen er i henhold til området og initiell testing uten vanninhold, som er meget positivt for denne type gass produksjon.

Resultatet av denne første brønnen viser dermed klar indikasjon for lønnsom produksjon av metan gass, med lang levetid på brønnen og liten tilbakegang i produksjon over mange år. Faktisk i motsetning til vanlig gass produksjon, med relativt små akkumuleringer, kan produksjonen fra kullgass øke over tid. Formasjonen ligger også mye grunnere enn tidligere planlagte brønner som vil gi en besparelse per brønn på investeringskostnader. Planen er dermed å bruke dette første viktige funnet nå – som i seg selv er en milepæl for selskapet – som grunnlag for et større mer omfattende boreprogram i dette området, basert på såkalt Coal Bed Methane Gas.

Coal Bed Methane (CBM)

Gjennom nye subsidieringsbaserte ordninger fra Alberta myndighetene er det nå mulig å oppnå skattekreditt på inntil CAD 200 pr meter man borer av nye gass- og oljebrønner samt en oppad begrenset produksjonsskatt på 5%. Selskapet arbeider med å tilrettelegge et boreprogram og utvikling som muliggjør tilpasning til disse nye selskapsøkonomiske stimulerings vedtak. Prosjekter må fullt ut finansieres av oss selv, men med betydelig bedre retur fra prosjektene. Oppgjør med myndighetetene skjer ved årslutt basert på selskapets aktiviteter.

Selskapet vil nå utarbeide et arbeidsprogram basert på ovennevnte som vurderes å bli lønnsomt basert på de data som nå er tilegnet igjennom studier, omliggende tilsvarende prosjekter samt test data fra vår første brønn. Selv med dagens lave gass priser ser man lønnsomhet i utvikling av CBM. Selskapet vil trenge kapital for den videre utviklingen av disse feltene.

Arbeidsprogrammet vil også inneholde aktivitet for oljesandsprosjektet i form av kjerneboringer som tidligere meddelt.

Oppsummering

Totalt sett ser selskapet nå meget lyst på mulighetene for å komme i operativ aktivitet og oppnå produksjon av gass i nær fremtid. Både for å sikre dette med et nødvendig nivå på forventet produksjon og for sikre de strategiske mulighetene dette gir, abeider selskapet aktivt med ulike løsninger for de finansielle utfordringene man  har. Aksjonærene vil bli kontaktet for en rettet emisjon i nær fremtid. Ytterligere arbeides det mot industrielle samarbeidspartnere for de konkrete prosjektmulighetene man nå ser.

Fredrikstad, Norge 13.8.2009
Nordic Petroleum ASA
Kontaktperson i denne saken er Arild Tolfsen,
Mobil   : +47 930 99 859,

E-mail : arild.tolfsen@nop.as