AKSJONÆRMELDING – NOPE

posted in: Nyheter | 0

Kommentar på brev /memo fra advokatfirma Steenstrup Stordrange

Vi er kjent med at advokatfirma Steenstrup Stordrange har sendt ut brev/memorandum etter selskapets siste generalforsamling 27.12.2007 til et ”utvalg av aksjonærene ”. Vi synes det er riktig å kommentere noen av de påstandene som der fremkommer, samtidig vises også til protokollen etter generalforsamlingen lagt ut på hjemmesiden 27.12.2007.

Det pekes på at Lasse Berg Andersen ble valgt ut før tjenestetidens utløp og dette er korrekt, men det er utelatt at det samme gjaldt Tov Westby og Arild Tolfsen. De ble alle tre valgt inn juni 2007 og virket dermed like lenge. Som kjent ble disse tre erstattet av fire nye styremedlemmer og styret består nå av til sammen 5 personer mot tidligere 4. Målet er å ha et godt og kompetent styre i tråd med ”Norsk anbefaling Eierstyring og Selskapsledelse ”, utgitt av Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES):

”Styret bør sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse , kapasitet og mangfold. Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengig av selskapets daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Styret som kollegialt organ har ansvaret for å balansere ulike interesser med sikte på å fremme verdiskapningen i selskapet. Styret bør sammensettes av personer med vilje og evne til å samarbeide. ”

Mht Valgperiode og tjenestetid står det videre:
”..Forhold knyttet til både selskapets behov og uavhengighetskravet kan endres i løpet av en to års periode. Aksjeeierne (eventuelt bedriftsforsamlingen ) bør derfor foreta en vurdering av hvert enkelt aksjeeiervalgt styremedlem minst hvert annet år. ”

De hyppige endringene i styret, må ses i lys av de ulike hensyn som må ivaretas og manglende resultater senere år. Aksjonærene har derfor tatt ansvar og satt inn det styret de mener er riktig ut fra den strategi og risiko som er ønsket, fra aksjonærene selv. Nordic Petroleum ASA er av den oppfatning at lovens krav er fulgt, både mht forutgående styrebehandling av innkalling og i dokumentasjon som er utsendt ifm med avholdt valg og møte.

Praksis denne gang er også helt i overensstemmelse med tidligere praksis i selskapet, som aksjonærene kjenner. Det vises til generalforsamling juni 2006 og juni 2007, som begge hadde styrevalg på agendaen. Heller ikke disse hadde opplysninger om styrekandidatene. Dette ble fremlagt i selve møtet og valg fant deretter sted.

Generalforsamlingen juni 2007 besluttet et helt nytt styre, til tross for at de hadde virket kun 1 år og noe av det samme skjedde sist desember. Eierne i generalforsamling er i sin fulle rett til å avsette styremedlemmer før tjenestetiden er utløpt. Forslagene kom i møtet etter forslag fra aksjonærene. Selv om vi vil hevde at vår praksis er innenfor lovens krav, er det en målsetting å forbedre denne praksis. Derfor vil det bli fremmet forslag om innføring av en Valgkomite på neste ordinære generalforsamling. Vi oppfordrer aksjonærene til å møte her og si sin mening, generalforsamlingen er stedet for å utøve innflytelse og påvirke ledelse/styret. Vi synes partene nå bør besinne seg og sette fokus på aksjonærenes/selskapets beste som er å ivareta våre felles verdier gjennom konstruktiv meningsutveksling og samarbeide, i interesse og til glede for alle aksjonærer.

På bakgrunn av ovennevnte er vår vurdering at selskapet har gjort det som Allmennaksjeloven krever og at det sittende styret dermed er lovlig valgt og fullt ut gyldig på alle vis.

Fredrikstad 31. mars 2008
Nordic Petroleum ASA
Styret