Opptak av konvertibelt lån

posted in: Nyheter | 0

Selskapet tilbød tegning i et konvertibelt lån på minimum kr. 2.150.000, maksimum kr. 3.000.000. Minimumsbeløpet var garantert blant annet av medlemmer av styret og ledelsen. Lånet ble tegnet med kr. 2.700.000. Medlemmer av styret og ledelsen er blant långiverne.

Lånet løper frem til 31/12 2015 og konverteringsperioden er 1/1 2015 og frem til forfall.

OPPTAK AV KONVERTIBELT LÅN

posted in: Nyheter | 0

Til aksjonærer i Nordic Petroleum AS

Tilbud om deltagelse i konvertibelt lån

Selskapets lån fra utvalgte aksjonærer, tilsammen NOK 1.282.000 + renter, forfaller til innfrielse 30.06.14. Selskapet vil som et ledd i innfrielsen ta opp et nytt, konvertibelt lån på minimum NOK 2.150.000 og maksimum NOK 3.000.000 (kan økes ved overtegning). Minstebeløpet NOK 2.150.000 er garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av blant annet de personer i styret som er långivere i dag. Disse vil også tegne seg som långivere. Deler av det nye, konvertible lånet skal benyttes til å tilbakebetale eksisterende lån.  Lånet vil ellers bli brukt til arbeidskapital og Carmangay-prosjektet hvor selskapet søker å sikre seg mer areal og seismikk.

Deltagelse i det konvertible lånet tilbys selskapets aksjonærer og eksisterende långivere.

Betingelser:

Beløp: NOK 2.150.000 – NOK 3.000.000 (kan økes ved overtegning)

Minstetegning: NOK 50.000
Rente: 12% p.a., halvårlig etterskudd

Konvertering: Hele eller deler av lånet kan når som helst etter 1 januar 2015 og ut lånets løpetid konverteres til pari kurs (NOK 0,05). Konverteringsprisen skal justeres slik at verdien av konverteringsretten opprettholdes dersom det skjer en oppdeling eller sammenslåing av aksjene i selskapet.

Garanti: NOK 2.150.000 er garantert tegnet. Garantistene mottar 2 % garantiprovisjon.

Løpetid: 31.12.2015

Vennligst gi beskjed om eventuell tegning til selskapet på e-post nordic.petroleum@gmail.com innen 25 juni 2014.

Med vennlig hilsen

Knut Tollefsen                     Espen Glende
Styrets nestleder                 Styremedlem

Oppdatering seismikk Carmangay

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS har som tidligere meddelt innkjøpt seismikk over Carmangay lisensen som har vært til reprosessering og tolkning. De foreløpige resultater viser at brønnen 16-25 boret i 2009 som påviste noe hydrokarboner ble boret utenfor strukturen. Den nye foreløpige tolkningen viser at det finnes en struktur på nordvestre delen av lisensen i samme horisont hvor olje ble påtruffet i brønn 16-25. Informasjon fra brønn 16-25 har vært nyttig i prosessen, spesielt med tanke på å bekrefte et petroleumssystem samt i migrasjonsmodeller.

Selskapet synes det er svært interessant og vil søke ytterligere seismikk samt undersøke mulighetene for å tilegne seg mer areal. Selskapet anser strukturen man har påtruffet som et prospekt med tilstrekkelig volumer samt risikoprofil til å være egnet for boring. Det kan påpekes at det også er oppdaget prospekter som trolig inneholder gass på lisensen. Gass ble også påtruffet i brønn 16-25 men da i grunne formasjoner. Gass har vært lite interessant i området tidligere grunnet lav gasspris noe som er i ferd med å forandre seg. Det er god infrastruktur i området slik at terskel for at et funn skal være kommersielt er lavt.

 

Oppdatering Chard

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS har blitt enig med Athabasca Resource Limited ( ARL) om betingelser for utviklingsprogrammet på Chard. Den opprinnelige frist var 30.4 for implementering av avtalen. Den er nå utsatt til 30.09.14. Det betyr man tar sikte på å gjennomføre arbeidsprogrammet vinter 2014/2015. Selskapet er tilfreds med å komme til enighet med ARL noe som sikrer gjennomføring av arbeidsprogrammet på Chard. Forberedelser til dette er igangsatt.

Salg av aksjer

posted in: Nyheter | 0

Kjell Hansen som er varamedlem til styret i Nordic Petroleum AS har solgt 650.000 aksjer i Nordic Petroleum AS. Ny beholdning er 7.550.000 aksjer.

Oppdatering Chard

posted in: Nyheter | 0

Athabasca Resource Limited har meddelt Nordic Petroleum AS at man trenger noe mer tid til å oppfylle avtalen om farm in på Chard lisensen. Dette grunnet at man trenger lenger tid til å få finansieringen på plass. Partene er i dialog om betingelser for forlengelse og så snart dette er avklart vil det bli meddelt markedet. Athabasca Resource Limited opprettholder at de er kommitert til avtalen og har til hensikt å gjennomføre farm in avtalen.

PRESENTASJON GENERALFORSAMLING

posted in: Nyheter | 0

Etter Generalforsamlingen er avholdt vil det bli en kort presentasjon av selskapet. I tillegg vil en representant for Athabasca være tilstede for å informere litt nærere om Athabasca.

1 2 3 4 5 6 7 8 29