Oppdatering Carmangay

posted in: Nyheter | 0

Selskapet kjøpte sommeren 2014 20-25 km 2D seismikk. Denne er reprosessert og tolket. På bakgrunn av dette ble 3 leases postet hos myndighetene for auksjon. Med det prisnivået vi nå har i oljemarkedet er volumene for små for kommersiell utvikling både for olje og gass. På denne bakgrunn har selskapet besluttet å trekke postingen av lisensene for ikke å pådra seg ytterligere forpliktelser. Selskapet vil fortløpende vurdere Carmangay sitt potensiale.

Update agreement Athabasca

posted in: News | 0

As previously announced, Nordic Petroleum AS’ fully owned subsidiary Nordic America’s Inc. has signed a ‘Sales and Purchase Agreement’ with Athabasca Resources Ltd. for the Chard licenses subject to the approval Companies’ Boards of Directors. These subjects are now lifted. The approval from the local Canadian authorities remains to be obtained, but is considered to be a formality.

Inquiries may be directed to:
Per Gunnar Løge (+47 91130847)

Oppdatering avtale Athabasca

posted in: Nyheter | 0

Som tidligere meldt har Nordic Petroleum AS heleide datterselskap Nordic America’s Inc. signert ‘Sales and Purchase Agreement’ med Athabasca Resources Ltd. for Chard-lisensene med forbehold om respektive selskapers styregodkjennelse. Disse godkjennelsene er nå gitt. De lokale kanadiske myndigheters godkjennelse gjenstår, men er ansett å være en formalitet.

Kontaktperson:
Per Gunnar Løge (tlf 91130847)

Agreement signed Chard

posted in: News | 0

Nordic Petroleum AS’ fully owned subsidary Nordic America’s Inc. has now signed a ‘Sales and Purchase Agreement’ with Athabasca Resources Ltd. for the Chard licenses. Hereby the deadline of 30. September 2014 for implementation is met. The agreement is subject to the respective companies’ Board of Directors approval, to be lifted no later than 17. October 2014 and the approval of the local Canadian authorities. This means that the defined and agreed working program may be executed during the winter of 2015 as previously planned.

The Chairman comments:
«The Company is pleased that the cooperation with Athabasca has reached another important milestone.»

Inquiries may be directed to:
Per Gunnar Løge (+47 91130847)

Avtale signert vedrørende Chard

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum AS heleide datterselskap Nordic America’s Inc. har signert ‘Sales and Purchase Agreement’ med Athabasca Resources Ltd. for Chard-lisensene. Dermed er implementeringsfristen 30. september 2014 overholdt. Avtalen er med forbehold om de respektive selskapers styregodkjennelse som skal løftes innen 17. oktober 2014 og de lokale kanadiske myndigheters godkjennelse. Dette innebærer at det definerte avtalte arbeidsprogrammet vil kunne gjennomføres vinteren 2015 som tidligere forutsatt.

Styreleder kommenterer:
«Selskapet er tilfreds med at vi nå sammen med Athabasca har passert nok en viktig milepæl.»


Kontaktperson:
Per Gunnar Løge (tlf 91130847)

Oppdatering Athabasca Resource Limited

posted in: Nyheter | 0

Det vises til melding den 13.6 om inngåelse av tilleggsavtale med Athabasca Resource Limited (ARL) vedrørende arbeidsprogram på Chard. ARL har oppfylt alle betingelser i tilleggsavtalen. Hovedavtalen skal som forutsatt implementers senest 30.09.

Opptak av konvertibelt lån

posted in: Nyheter | 0

Selskapet tilbød tegning i et konvertibelt lån på minimum kr. 2.150.000, maksimum kr. 3.000.000. Minimumsbeløpet var garantert blant annet av medlemmer av styret og ledelsen. Lånet ble tegnet med kr. 2.700.000. Medlemmer av styret og ledelsen er blant långiverne.

Lånet løper frem til 31/12 2015 og konverteringsperioden er 1/1 2015 og frem til forfall.

OPPTAK AV KONVERTIBELT LÅN

posted in: Nyheter | 0

Til aksjonærer i Nordic Petroleum AS

Tilbud om deltagelse i konvertibelt lån

Selskapets lån fra utvalgte aksjonærer, tilsammen NOK 1.282.000 + renter, forfaller til innfrielse 30.06.14. Selskapet vil som et ledd i innfrielsen ta opp et nytt, konvertibelt lån på minimum NOK 2.150.000 og maksimum NOK 3.000.000 (kan økes ved overtegning). Minstebeløpet NOK 2.150.000 er garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av blant annet de personer i styret som er långivere i dag. Disse vil også tegne seg som långivere. Deler av det nye, konvertible lånet skal benyttes til å tilbakebetale eksisterende lån.  Lånet vil ellers bli brukt til arbeidskapital og Carmangay-prosjektet hvor selskapet søker å sikre seg mer areal og seismikk.

Deltagelse i det konvertible lånet tilbys selskapets aksjonærer og eksisterende långivere.

Betingelser:

Beløp: NOK 2.150.000 – NOK 3.000.000 (kan økes ved overtegning)

Minstetegning: NOK 50.000
Rente: 12% p.a., halvårlig etterskudd

Konvertering: Hele eller deler av lånet kan når som helst etter 1 januar 2015 og ut lånets løpetid konverteres til pari kurs (NOK 0,05). Konverteringsprisen skal justeres slik at verdien av konverteringsretten opprettholdes dersom det skjer en oppdeling eller sammenslåing av aksjene i selskapet.

Garanti: NOK 2.150.000 er garantert tegnet. Garantistene mottar 2 % garantiprovisjon.

Løpetid: 31.12.2015

Vennligst gi beskjed om eventuell tegning til selskapet på e-post nordic.petroleum@gmail.com innen 25 juni 2014.

Med vennlig hilsen

Knut Tollefsen                     Espen Glende
Styrets nestleder                 Styremedlem

1 2 3 4 5 6 7 29