Oppdatering Athabasca

posted in: Nyheter | 0

Det vises til tidligere melding om inngått avtale om salg av datterselskapet Nordic Americas’ Inc. til Athabasca Resources Ltd., nå et datterselskap av Carbon Technology Group. Selskapet har forutsatt at avtalen nå skulle ha trådt i kraft. Avtalen inneholder en tidsfrist som er 30. november 2015. Athabasca Resources Ltd. har gitt underretning om at de ikke er i stand til å erlegge vederlaget innenfor denne fristen. Carbon Technology Group vil ikke bli notert før i første kvartal 2016.

Partene er imidlertid i dialog om en forlengelse av avtalen og om vilkårene for dette. Ettersom dette også påvirker forholdet til selskapets långivere, vil selskapet parallelt gå i dialog med disse. Man forventer å ha ferdigforhandlet forlengelsen innen kort tid.

Utsettelsene har medført at selskapet ikke hadde muligheten til å være med i Nordcon Oil and Gas AS som opprinnelig planlagt. Alle selskapets aksjonærer ble imidlertid tilbudt å delta ved utstedelse av tegningsrettigheter. Selskapet har i tillegg hatt en gevinst på rundt en halv million kroner i forbindelse med etableringen. Ved en gjennomføring av Athabasca-avtalen vil selskapet vurdere deltagelse i Nordcon Oil and Gas AS

Kontaktperson:
Per Gunnar Løge (tlf 91130847)