Nordic Petroleums samarbeidspartner Mercom Oil Sands er nå børsnotert i London og har sikret finansiering for felles arbeidsprogram for påvisning av ressurser og reserver.

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleums samarbeidspartner Mercom Oil Sands er nå børsnotert i London og har sikret finansiering for felles arbeidsprogram for påvisning av ressurser og reserver.

Som tidligere annonsert er det inngått en farm-out avtale med selskapet Mercom Oil Sands Plc omfattende 50% av Chard lisensen i Alberta, Canada. Resten av Chard vil fortsatt være i NOPE sitt eierskap gjennom datterselskapet Norwegian Oil Sands. Norwegian Oil Sands Corp vil være operatør. Partene har nå ferdigforhandlet, signert og inngått alle relevante avtaler for kjøpet og samarbeidet for den operative gjennomføringen av prosjektet.

Mercom Oil Sands Plc er basert i London og fra sist uke børsnotert på London Stock Exchange AIM med ticker MMO. Selskapets eneste eiendel er Chard.
(Se link; http://www.bloomberg.com/quote/MMO:LN)

Begge parter har oppfylt sine forpliktelser i henhold til avtalen etter at tidsplanen for innbetalinger ble revidert. Mercom Oil Sands har også skaffet til veie nødvendig kapital for å overholde øvrige forpliktelser i avtalen. Endelig sluttoppgjør er forutsatt å finne sted senest ved utgangen av juli eller tidligere mot overdragelse av 50 % eierandel i Chard til Mercom Oil Sands Plc.

Contingent Resources/Betingede ressurser
Mercom Oil Sands har fått gjort en ny gjennomgang av ressursestimatene til Chard feltet og den er tilgjengelig på følgende link fra s 43 og videre;
http://www.mercomoil.com/Mercom_Oil_Sands_plc_AD_230512.pdf

Firmaet DeGolyer & MacNaughton som har gjort denne uavhengige vurderingen klassifiserer allerede nå 21-60 mill. fat av ressursene i Chard som økonomisk utvinnbare (contingent resources). Potensialet for økonomisk utvinnbar olje, basert på påviste ressurser, er estimert til 70-127 mill. fat.

Arbeidsprogram for verifikasjon av ressurser og reserver
Arbeidsprogrammet for påvisning av ressursene tar sikte på å få verifisert og dokumentert ressursene ytterligere. Programmet omfatter 8 – 12 kjerneboringer, laboratoriestudier og analyse av flytegenskapene i oljen, ny oppdatert tredjeparts vurdering av ressurser og størrelsen av betingede ressurser (contingent resources) og reserver, vurdering av utvinningsteknologi og -metode samt et forstudium for et første anlegg for en kommersiell produksjon.

Operativ igangsetting av prosjektet er som tidligere meddelt planlagt til Q3 2012.
Så snart resultatene fra arbeidsprogrammet foreligger vil partene påbegynne arbeidet med planlegging og søknad av et anlegg for kommersiell produksjon av tungoljen.
Fredrikstad, Norge 4.6.2012

Nordic Petroleum AS
For informasjon eller spørsmål ta kontakt med Arild Tolfsen,
Mobil : +47 93 09 98 59,
E-mail : arild.tolfsen@nop.as