REVURDERING AV PETROLEUMSRESSURSENE

posted in: Nyheter | 0

Selskapet har gjennomført en ny vurdering av sine petroleumsressurser som hensyntar både ny informasjon fra området og videreutvikling i produksjonsteknologi. Styret har nå behandlet denne revurderingen og gitt sin tilslutning, men har foreløpig valgt å ikke gjennomføre en ny uavhengig vurdering.

Eierskapsprosent Total Petroleum
Initially-In-Place (PIIP)
CHARD (100%):
• McMurray 352
• Devonian 50
CARMANGAY (50%):
• Oil 1,5
• CBM (boe) 0,25
TOTAL 404


(Alle tall inkluderer summen av beviste og ikke-beviste ressurser (PIIP basert på COGEH standarden i Canada) og er å anse som P50 (Best Estimate) og er gitt i MMBOE.)

Av det påviste ressursvolumet selskapet besitter i lag på => 5 m er det et potensiale på inntil 157 mill som kan bli oppgradert til såkalt økonomisk utvinnbare ressurser (contingent resources), etter utførte kjerneprøver i 2012. Verdien av dette basert på transaksjoner i markedet tilsier rundt 50 cent fatet, dvs. alene en verdi på inntil CAD 78,5 mill (100% basis).
Ressursanslaget forventes dermed å øke etter kjerneboringer og man påregner også å øke såkalte “contingent resources” i prosessen samt å få oppgradert deler av dette til reserver.
Royaltyavtalene for Svalbard og Grønland er ikke gitt noen verdier.

Med utgangspunkt i disse tallene er selskapets kortsiktige mål fortsatt å få på plass en farm-out avtale som vil sikre gjennomføringen av et videre undersøkelsesprogram på Chard. Dette programmet skal redusere usikkerheten i vurderingene og gjøre det mulig å bokføre formelle reserver. Som tidligere meddelt ønsker selskapet også å gjennomføre nye produksjonstester, og formodentlig kommersiell produksjon, fra Carmangay. Fremdriften her er i første omgang avhengig av en avklaring med de andre partnerne i denne lisensen.

Styret vurderer også at markedet for tungolje er i stadig bedring og utvikling mot høyere priser og verdsettelse av slike ressurser. Med styrets målbevisst arbeid for å få i gang utviklingen av Chard er det rimelig klart at verdiutviklingen har til nå vært positiv og vil ventelig fortsette slik. Selskapet er gjeldfritt og potensialet er formidabelt.

Fredrikstad, Norge 06.12.2011

Nordic Petroleum AS
For informasjon eller spørsmål ta kontakt med Arild Tolfsen,
Mobil : +47 93 09 98 59,  Epost : arild.tolfsen@nop.as