Godkjenning

posted in: Nyheter | 0

Godkjenning for utførelse av kjerne- og vannprøver i Chard Oilsands, som ledd i Statoil Canadas boreprogram vinteren 2010

Nordic Petroleum har godkjent forespørsel fra Statoil om boring og testing av kjerne- og vannprøver i området, som del av Statoils boreprogram vinteren 2010. Etter avtale vil alle brønndata, laboratorietester og tolkninger av resultatene være tilgjengelige for begge parter. Videre, hvis Statoil finner vannkvaliteten kvalitetsmessig god nok for sitt planlagte bruk og ønsker og benytte dette vannet til utvikling i naboområdet, er det forutsatt at partene først må bli enige om en kommersiell avtale og felles utnyttelse av disse vannressursene. Vannressursene Statoil ønsker å bruke er beliggende inne på lisensen tilhørende Norwegian Oilsands Corp. Heleid datterselskap av Nordic Petroleum ASA. Vi presiserer at Statoil skal bore inne på vår lisens, men et lite stykke øst for området som er definert som yttergrensen i den oljebaserte sanden i vår lisens.

Betingelsen om en kommersiell forhandling er basert på våre egne planer for utvikling og produksjon av hydrokarbonressursene i nedre og øvre McMurray oljesands formasjonene. Positive resultater av vannkvalitet for Statoil’s bruk kan i så måte gi reduserte kostnader for utnyttelse av vann resursene Nordic Petroleum vil behøve ved utbygging av Chard.

Resultatene fra Statoils boringer vil muligens også gi oss en indikasjon hvor langt oljesonene strekker seg østover i lisensen. Fremtidige produksjonsrater og utvinningsgrad på Chard vil være avhengig av tilgang til vann og vanndriv i løpet av drenering av oljen i lisensen.

Nordic Petroleum ASA har budsjettert NOK 3 mill til videre undersøkelser og kjerneboreprøver i Chard lisensen. Fra tidligere er det anslått av De Golyer & McNaughton at Nordic Petroleum sitter på 296-352 mill fat olje (OOIP) og 94 mill fat med utvinnbare sonetykkelser. En annen uavhengig evaluering av Sogning gir betydelig større anslag av reserver på 352 millioner fat og mulig utvinnbare 176 millioner fat olje. Selskapet har operatørskap og 100% working interest (WI) på lisensen. Det er anslått av DeGolyer & McNaughton og Sogning at oljen i Chard lisensen har kvalitet i området API 8-12. Gjennomsnittlig API i Athabasca Oilsands området er 8-9 API. Sogning skriver i sin studie; ”Based on log interpretation of 120 in and surrounding wells to the Norwegian oil sands lease, the existence of oil sand are very well defined and proven.”

Calgary, Canada/Fredrikstad, Norway 2. februar 2010

Norwegian Oil Sands Corp/ Nordic Petroleum ASA
Kontakt Arild Tolfsen for spørsmål, Mobil : +47 93 09 98 59,

E-mail : arild.tolfsen@nop.as