SKYWAY – Gjenopptatt testing og oppstart av testproduksjon

posted in: Nyheter | 0

Selskapet ønsker å komme med følgende oppdatering og status;

1. Tilgang til brønn #1 på Carmangay

2. Testproduksjon brønn #1

3. Brønn #2 på Carmangay igangsettes

4. Ytterligere investeringsmuligheter i Kanada

Tilgang til brønn # 1 på Carmangay

Vi har nå igjen fått tilgang og gjenopptatt testing av brønn #1. De foreløpige resultatene viser markert innsig av olje i brønnen. Noe som tolkes positivt og som gir grunnlag for utvidet testing.

Testproduksjon brønn # 1

Basert på disse positive data er det nå satt i gang arbeide med å rense brønnen. Deretter vil det bli installert pumpe for å gjennomføre en testproduksjon i en tre måneders periode. Siktemålet er å fastsette reservetall og produksjonsrater før brønnen kan erklæres kommersiell.

Brønn #2 på Carmangay igangsettes

Man velger nå å utøve opsjonen på boring av brønn #2 som selskapet har i henhold til Farm-in avtalen. Brønn #2 vil etter avtalen bli boret på de vestlige seksjonene som ligger i utkanten av en lovende struktur med allerede eksisterende produksjon av olje. Den største usikkerheten her er hvilke produksjonsrater som kan oppnås.

Farm-in avtalen gir pr. i dag rett til å bore 6 – 8 brønner totalt, men antall brønner kan økes i takt med kommersiell suksess på området. Funnsansynligheten er høy, idet to av tre brønner vil statistisk være kommersielle.

Ytterligere investeringsmuligheter i Kanada

Ovenfor nevnte brønn #2 innebærer et umiddelbart kapitalbehov på NOK 2,5 – 3 mill. Som redegjort for i møtet forut for den ordinære generalforsamlingen har imidlertid selskapet lykkes med å identifisere andre borelokasjoner med høy forventet funnsansynlighet og mulighet for gode produksjonsrater. Dette vil gi rask tilbakebetaling og god lønnsomhet for aksjonærene.

Dette investeringsprogrammet har en ramme på mellom NOK 29 mill og 51 mill for de neste 8 – 12 måneder, som enda ikke er finansiert og dermed vil være avhengig tilgjengelig finansiering i markedet.

For mer detaljert informasjon vises til hjemmesiden og ny selskapspresentasjon som er lagt ut og som ble benyttet i orienteringen forut for ordinær generalforsamling 19.5.2009.

Fredrikstad, Norway 20.5.2009

Nordic Petroleum ASA

Kontaktperson i denne saken er Arild Tolfsen, Mobil : +47 930 99 859,

E-mail : arild.tolfsen@nop.as