EMISJONEN

posted in: Nyheter | 0

TEGNINGSFRISTEN FORLENGES OG ER ÅPEN FOR ALLE SAMT SØKNAD OM OPERATØRLISENS I ALBERTA ER INNSENDT

Selskapet arbeider videre med emisjonen og finansiering av boreprogrammet på Mega Pyramide for vintersesongen 2009, som utgjør minimum 4 brønner for boring etter naturgass. Frem til og med 14.11.2008 har emisjonen vært fortrinnsrettet mot eksisterende aksjonærer og resultatet så langt er lovende, hensyn tatt dagens marked. Flere av de større aksjonærene i Canada og Norge har tegnet aksjer sammen med bl.a. garantistene som har tegnet seg. Det er spesielt gledelig å se at svært mange av de mellomstore/mindre aksjonærene benytter anledningen til å øke sin eierpost i emisjonen. Basert på dette
nærmer en seg nå halvparten av beløpet på NOK 15 mill. Samtidig med at tegningsfristen nå forlenges er emisjonen åpen for alle nye potensielle aksjonærer.

Selskapet har nå innlevert søknad om Operatør-lisens ovenfor ERCB (Energy Resources and Conservation Board in Alberta). Det er ventet godkjenning av denne innen kort tid. På den måten kan selskapet selv stå som Operatør. Man fortsetter nå med feltundersøkelser som ledd i forberedelse av søknad om alle Boretillatelsene.

Ytterligere er nå borelokasjonene fastsatt basert på bl.a. nyinnkjøpt seismikk og tolkning av denne. Det meldes om svært lovende tolkning av foreliggende seismikk som ytterligere bygger oppunder forventningen om de lovende geologiske strukturene i området. Det arbeides med ytterligere kjøp/samarbeide av mulig ny seismikk i det 46.000 acres store området. Man starter nå forhandlinger med innleie av relevante rigger, utstyr og mannskap samt endelig tidfesting av boreprogrammet. Etter planen skal boringene være gjennomført og avsluttet senest innen utløpet av mars 2009. Det endelige tidspunktet her kan variere noe idet dette er væravhengig. Komplettering og oppstart av produksjonen ventes å skje deretter.

Den totale finansieringen vil avgjøre det endelige omfanget av boreprogrammene for kommende vintersesong 1. kvartal 2009. For en optimal gjennomføring av dette, ønsker selskapet i denne fasen å hente inntil NOK 15 mill i ny kapital. Selskapet emitterer inntil 60 mill nye aksjer til NOK 0,25 pr. aksje til alle registrerte aksjonærer pr. 29. oktober 2008 som til nå har tegnet. Fra og med 15. november er emisjonen åpen for alle nye potensielle aksjonærer.Tegningsperioden forlenges inntil 14 dager og går frem til og med 28. november 2008. Alle oppgjørsdatoer beskrevet i tegningsmatrialet forskyves tilsvarende 14 dager.

Tegningsblankett og fullt prospekt samt sammendrag av prospekt kan hentes fra hjemmesiden www.nop.as. Netfonds er oppgjørsagent i emisjonen. Procorp v/Gunnar Holen er finansiell rådgiver.

Fredrikstad 14.11.2008

Nordic Petroleum ASA

For mer informasjon kontakt daglig leder Arild Tolfsen. Mobil 930 99 859 – email: arild.tolfsen@nop.as