AKSJONÆRMELDING NR 7

posted in: Nyheter | 0

Emisjonen er nå gjennomført og avsluttet med en samlet tegning av ca 19 mill aksjer. Basert på tidligere melding datert 25.6.2008 der tegningsfristen ble forlenget fra 25.6.2008 til og med 7.7.2008 gjennomføres emisjonen til NOK 0,25 pr. aksje, som er på linje med kursen og omsetningen i aksjen den senere tiden. Styret har tildelt aksjer i styremøtet i dag og emisjonen er dermed gjort.

Deretter blir det sendt ut tildelingsbrev til tegnerne og innbetaling ventes å skje ca 16.7. 2008.

Innsidere som har tegnet seg i emisjonen er følgende:

  • Loge Resources AS v/Per Gunnar Løge med 4 000 000 nye aksjer
  • Kjell Øivind Hansen med 4 400 000 nye aksjer
  • Øistein Nyberg med 200 000 nye aksjer
  • Realium Invest AS (v/Arild Tolfsen) med 1 000 000 nye aksjer

Som tidligere meddelt har hensikten med denne emisjonen vært å hente kapital til finansiering av kjerneboringene på oljesandsområdet ”The Chard”. Målet er å få dette gjennomført ila. vintersesongen 2008/09. Planleggingen og forberedelsene av dette kan nå gå videre. Vurderingen er at det er langt enklere å synliggjøre de antatt store verdiene her, etter at mer grundig borearbeide og analyse er gjennomført.

Ettersom tegningen og provenyet fra emisjonen er lavere enn opprinnelig planlagt, må planene justeres deretter. Markedet og timingen for vår emisjon har heller ikke vært optimalt, men styret ser likevel optimistisk på situasjonen fremover. Det vil bli søkt en enklere gjennomføring av dette og/eller andre finansieringsmuligheter, som styret bedømmer som realistiske, i tiden frem over. De kortsiktige målsettingene for styret er kommunisert i årsberetningen for 2007 og ifm. generalforsamlingen tidlig i juni, og dette står fortsatt fast:

”Å skape aksjonærverdier gjennom oppgradering av reserver, fremtidig produksjon og tilrettelegge for salg av aktiva. ”

Idéen på lang sikt er;

”Å utvikle langsiktige aksjonærverdier gjennom effektiv og lønnsom gass-/og oljeproduksjon internasjonalt. I denne fasen er det Canada som er hovedprioritet i den sammenheng.»

Det er i denne forbindelsen vi har kommunisert muligheten vi nå har gjennom en fremforhandlet rett til avtale om kjøp av nye potensielle landområder innen konvensjonell gass og oljevirksomhet, med erverv av et nytt område på 46.000 acres i nordvestre del av Alberta, i et område med eksisterende produksjon og infrastruktur. Dette området vurderes å kunne bli verdifullt og bidra til realisering av nødvendig operativ aktivitet for å realisere de verdier selskapet sitter på i løpet av 2009/2010. En videreføring og aktivisering av denne avtalen vil betinge at selskapet kan reise kapital i høst. Hvis dette ikke lar seg gjøre må styret heller redusere ambisjonsnivået for operative aktiviter vinteren 2009.

Forberedelser er påbegynt for å kvalifisere selskapet for operative aktiviteter i to områder som vil bekrefte selskapets verdier og gi grunnlag for endelig feltutviklings program. Begge registrerte Kanadiske selskap vil sende inn søknader for operative aktiviteter i spesifikke områder. Dette arbeidet anses for å bli ferdigstilt innen utgangen av august.

Disse avtalene og verdiene som pr i dag kan realiseres, synes ikke å være reflektert i dagens prising av selskapet, spesielt etter den senere tids kursnedgang. Styret ser også at man har en utfordring mht. å få synliggjort verdiene og mulighetene en har i eksisterende aktiva og nettverk, spesielt i Canada. Dermed er det nærliggende å søke en situasjon med realisering av eksisterende verdier snarest mulig. Dette arbeid er nødvendig for å få til alternative finansieringsformer av de nødvendige aktiviteter som skal til for å tjene aksjonærene på beste måte.

God sommer til alle aksjonærer.

Fredrikstad den 9.7.2008

Nordic Petroleum ASA
Arild Tolfsen, daglig leder (Mobil 930 99 859)