AKSJONÆRBREV 3 – 2008

posted in: Nyheter | 0

Foreløpig resultat etter Geologiske studie av Oljesandsrettigheten i Norwegian Oil Sand Corp. utført av DeGolyer & MacNaughton, Canada Limited påviser hele:

  • 92 mill fat olje tilstede i sandlag med større enn 10 m tykkelse
  • 244 mill fat mellom 5 – 10 m tykkelse sandlag.
  • 296 mill fat olje totalt i sandlag med tykkelse mellom 0 – 10 m eller mer.


Dette betyr at vi nå kan begynne å vurdere en mindre utbygging av forekomstene. For å sikre best mulig utbyggingsplan og utførelse vil selskapet sette igang en prosess for å bore minst 3 undersøkesesbrønner for mulighet av konvertering til produksjons- eller injeksjonsbrønner. Denne prosessen vil kreve økt finansiering til selskapet, i form av salg, partnerskap, lån eller emisjon.

De svært lovende resultatene gir oss et grunnlag for å komme igang med et undersøkelses- og utviklingsprogram allerede ila. høsten 2008, og ledelsen mener at man kan komme igang med en utbygging innen 2 års tid forutsatt finansiering.

Som meddelt i januar har selskapet definert følgende målsettinger/faser i den videre utviklingen;

i) sikre flere og større avtaler & rettigheter
ii) iverksette utvikling og oppgradering av rettighetene vi besitter
iii) skaffe produksjon (via fusjon eller oppkjøp)
iv) sikre finansielt handlingsrom (salg, lån og/eller emisjon)
v) bygge opp ekspertisen internt i styret og administrasjon.
vi) etablere nye samarbeidspartnere og definere optimal samarbeidsform med disse

Ovennevnte danner rammen for hvorledes vi arbeider med utviklingen av selskapet og de ulike prosjektene.

Det er nå definert et arbeids- og utviklingsprogram for de Assets selskapet besitter og som vi arbeider etter for å utvikle og oppgradere verdien av porteføljen. At vi investerer noe løpende i dette, vurderes å være svært lønnsomt for aksjonærene på sikt, ettersom de underliggende verdiene dermed stiger.

En vesentlig del av dagens portefølje er knyttet til oljesandsandsrettigheten gjennom selskapet Norwegian Oil Sand Corp. Ved inngangen til året bestilte vi derfor en geologisk studie fra selskapet Degolyer and Macnaughton for å få en uavhengig 3. parts evaluering av de ressursene vi besitter. Vi har nå mottatt en foreløpig rapport av dette som konkluderer med følgende:

De påviser Øvre McMurray Channel (ØM) og Nedre McMurray Channel (NM) og kommer opp med følgende tall:

Over 10m – inntil ca 11m tykkelse :
ØM 44.586 millioner fat Oil in Place over et område på 840 acres
NM 47.853 millioner fat Oil in Place over et område på 757 acres
Totalt: 92.493 millioner fat.

Reserver i lag med større enn 5m opp til 10m :
ØM 125.9 mill fat Oil in Place over et område på 2974 acres
NM 115.1mill fat Oil in place over et område på 2347 acres
Totalt: 241 mill fat Oil in Place

Reserver med lag større enn 0m opp til 10 -11 m ( indikerer totalt olje in place )

ØM 151.6 mill fat Oil in Place over et område på 5112acres
NM 144.4 mill fat Oil in place over et område på 4377 acres
Totalt : 296 mill fat Oil in place

Ut fra økonomiske og tekniske hensyn, er det de tykkeste lagene som vektlegges først. På sikt kan teknologien gjøre at også de tynnere lagene kan utnyttes.

Geografisk er ressursene av olje/bitumen konsentrert til de nordvestre områdene i feltet. Arbeidet videre nå vil bestå i å utrede nærmere hvorledes dette kan utvikles, hvilken teknologi som kan tenkes benyttet her. Som meddelt i Aksjonærbrev den 8. januar vil det være aktuelt for Nordic Petroleum ASA å søke å få med en partner for videre utvikling av feltet. Dette arbeides det nå med. Videre må det gjøres mer grundig vurdering for bruk av metode og teknologi samt potensiale for utvinningsgrad og lønnsomhetsvurderinger av prosjektene.

Et neste skritt var opprinnelig planlagt å være skyting av seismikk, men vurderingen nå er å gjennomføre kjerneboringer direkte, med mulig konvertering av undersøkelsesbrønner til produksjons- eller injeksjonsbrønner. På den måten kan en med ennå større grad av sikkerhet fastslå reservene i områdene med de tykkeste sandlagene. Tallene indikerer allerede betydelige reserver og mulighet for utvikling innen relativ kort tidsramme. Tallene er også innen en rimelig ramme i forhold til tidligere annonserte tall og studie utført av Sogning tatt i betraktning datagrunnlaget.

Omfang og progresjon på videre fremdrift av de ulike prosjektene vil bl.a. være betinget av finansiering, og dette er under utredning av selskapet og dets rådgivere. Med denne verifiseringen og oppgraderingen av selskapets betydelige reserver, har selskapet nå et vesentlig bedre utgangspunkt for å komme videre i sin utvikling og forvaltning av aksjonærverdiene, gjennom bedre muligheter til oppfinansiering – både i Norge og Canada.

Svalbard og Grønland
Innen kort tid vil en re-evaluering av verdien som ligger i disse områdene igangsettes internt i selskapet for å se på hva som kan oppnåes i disse områdene tatt i betraktning pålagt arbeidsprogram som omfatter tekniske vurderinger, politiske og forpliktede arbeidsoppgaver.

Innsamling av data fra forskjellige steder er igangsatt.

Sist uke (15. og 16. april ) var det avholdt rettssak pva Northlight Oil AS i lagmannsretten om den såkalte Hopen-saken. Det ventes at dom vil foreligge ila juni d.å. Selskapet vil deretter ta stilling til videre forfølgelse av saken, med evt. anke til Høyesterett, dersom en taper. Deretter evt. internasjonal domstol som tidligere meddelt.

Annet
Onsdag 4. juni kl 18.00 er satt av til generalforsamling. Årsregnskapet for 2007 vil bli sendt ut ifm. innkallingen.

Ettersom selskapet har valgt å ikke fokusere på notering på Oslo Axess velger en å gå bort fra tidligere praksis om å melde innsidekjøp og –salg, fra styremedlemmer og ledende ansatt. Vi følger de regler vi er underlagt fra Fondsmeglerforbudets OTC listing.

Fredrikstad 22.04.2008
Nordic Petroleum ASA

Arild Tolfsen
Adm.dir.

For mer informasjon ring Adm. Dir. Arild Tolfsen: Tlf: 69 51 72 58/930 99 859