AKSJONÆRBREV 1 – 2008

posted in: Nyheter | 0

Nordic Petroleum ASA i forhandlinger om nye og betydelige avtaler.

Nordic Petroleum ASA er i forhandling om flere betydelige avtaler for selskapets videre utvikling, hvorav minimum en ventes signert ila kort tid. Vi er kjent med at det er spekulasjoner om dette og finner det riktig å forsøke og avklare dette så langt det er mulig pr. dato.

Den første avtalen er et ytterligere kjøp av en oljesand/oljeskifer område, omtrent i samme del av Canada som vår første avtale. Her er selskapet helt i sluttspurten av en meget lang forhandlingsprosess. Vi tar sikte på å gi nærmere og mer detaljert informasjon når avtalen er ventet signert snarlig. Kort fortalt dreier dette seg om et betydelig felt med enda større antatte reserver enn det første og forhandlingene om dette har pågått siden i fjor sommer. I dette prosjektet vil også Nordic Petroleum ASA søke å få med en partner som tar hovedansvaret for utvikling av feltet.

Den neste utfordringen og potensielle avtalen er å inngå et samarbeide (Farm in) med en partner om å videreutvikle og verdisette det store oljesand området selskapet anskaffet i fjor høst (Chard-prosjektet i Athabasca Oilsands i Alberta provinsen). Slike avtaler innebærer at vi finner en partner som både gjennomfører arbeide med utviklingen og samtidig holder kostnadene forbundet med dette. Hoveddelen av risikoen overføres dermed til vedkommende partner. Som motytelse opparbeider partneren seg en eierandel og blir partner i feltet. Prosjektets arbeide består i å gjennomføre skyting av seismikk og senere boring av et antall testbrønner, og siktemålet er at reservene kan oppgraderes til P2/P3 proven standard. Dette forventes å gi en betydelig verdiøkning for området og vår eierandel i dette. Arbeidet ventes å ha oppstart i løpet av 2008 og avsluttes medio 2009.

Gjennom disse strategiske oppkjøp og allianser vil Nordic Petroleum ASA sitte på – betydelige reserver av langsiktige og umoden produksjon av olje. Ved å gjennomføre et systematisk kjerneboringsprogam i disse områdene vil reservene kunne verifiseres og oppgraderes til P2/P3 reserver for svært små kostnader. Ny og forbedret teknologi samt fortsatt høy oljepris kan gjøre verdipotensiale i dette betydelig.

Pr årsskiftet 2007/2008 har selskapet definert følgende målsettinger/faser i den videre utviklingen;

  • i) sikre flere og større avtaler & rettigheter
  • ii) iverksette utvikling og oppgradering av rettighetene vi besitter
  • iii) skaffe produksjon (via fusjon eller oppkjøp)
  • iv) sikre finansielt handlingsrom (salg, lån og/eller emisjon)
  • v) bygge opp ekspertisen internt i styret og administrasjon.
  • vi) etablere nye samarbeidspartnere og definere optimal samarbeidsform med disse

Hovedambisjonen er å utvikle aksjonærverdiene innenfor en forsvarlig risikotaking. Når ovennevnte faser er nådd kan det være en finansiell målsetting å søke om opptak på Oslo Axess. Pr i dag tror vi ikke dette er hensiktsmessig ennå. Det kan også her være alternativer så som industrielt salg, fusjon eller lign. Dette vil bli vurdert fortløpende, men er så langt ikke tidfestet.

Det nye styret vil for øvrig takke gründerne av Nordic Petroleum ASA v/Skotte og Westby for en fremragende innsats og samarbeide gjennom høsten 2007 for å få disse vanskelig tilgjengelige avtalene på plass gjennom sitt unike kontaktnett i Nord Amerika samt smidige forhandlingsopplegg gjennom prosessen. Vårt hovedsatsningsområde vil fortsatt være geografisk basert i Nord Amerika og vårt stadig større nettverk her.

Videre drift og en spennende tid i 2008
Når vi nå har så vidt utstrakt kontakt i Canada vil vi nå legge om til en to språklig form på vår kommunikasjon utad. Vi vil nå arbeide med å få høynet kvaliteten på vår Web-side. Vi har så langt ikke gitt ut kvartalstall ettersom vi har funnet det nødvendig å få avlagt et årsregnskap for inneværende år først. Det vil bli prioritert meget høyt å ha årsregnskapet klart for annonsering nå på nyåret. Planen er å ha dette klart slik at vi får gjennomført generalforsamling ila. April måned 2008.

Ila høsten har styret kommet til at Piikani-avtalen ikke vil bli prioritert frem over. Markedsutviklingen har gjort at vi trolig kan skaffe andre tilsvarende avtaler til lavere pris og risiko enn hva vi har i Piikani-avtalen. Kulturforskjellene gjør dette også risikofylt. Utgangspunktet er nå at vi ikke forholder oss til Piikani-avtalen som en potensiell mulighet, vi velger å se nye og andre muligheter. Muligheter som vi mener er mer realistiske og lønnsomme for våre aksjonærer enn Piikani-avtalen.

Ved inngangen til 2008 ser mulighetene gode ut for vårt selskap. Vi har fått på plass et styre med bred kompetanse og erfaring innen olje og annen forretningsutvikling og vi oppfyller nå lovens krav på kvinneandel i styret. Vi ønsker de nye styremedlemmene velkommen på laget. Til orientering for aksjonærene, vil vi poengtere at vår administrasjon pr. dato teller kun omkring et årsverk til sammen fordelt på undertegnede og en sekretær. Slikt sett har selskapet i øyeblikket svært begrensede administrative ressurser og prioriteringene av de ulike arbeidsoppgavene må ses i lys av dette og et nøkternt driftsbudsjett ellers.

Avslutningsvis takker vi for tillitten som er vist oss så langt og vi benytter anledningen til å ønske aksjonærene et Godt Nytt år i 2008. Styret ser positivt på utsiktene for selskapet i 2008, særlig knyttet til prosjektene og aktivitetene rundt våre nye partnere og prosjekter i Nord Amerika.

Fredrikstad 8.1.2007
Nordic Petroleum ASA
Arild Tolfsen
Adm.dir.
For mer informasjon ring Adm. Dir. Arild Tolfsen: Tlf: 69 31 68 00/930 99 859